MEMBER

Ryosuke Akagane

Ryosuke Akagane

Label Organizer

Yuka Hoshino

Yuka Hoshino

Marketing Leader

Shogo Yoshimoto

Shogo Yoshimoto

General Editer

Chiharu Kato

Chiharu Kato

Movie Stylist

Tatsuki Yanagi

Tatsuki Yanagi

Project Manager

Rio Okawa

Rio Okawa

Movie Director

Akane Orihara

Akane Orihara

Chief Curator

Keisho Okamoto

Keisho Okamoto

Project Manager

Mishu Okada

Mishu Okada

Executive Producer

Yoshiki Tamura

Yoshiki Tamura

General Designer

Ryota Sakaguchi

Ryota Sakaguchi

Playlist Producer